СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Turnover intention- Ажлаас гарах сэдэл"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Turnover intention- Ажлаас гарах сэдэл"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: