СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "1.1.2 Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшил, орон нутгийн иргэдийн оролцоо"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "1.1.2 Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшил, орон нутгийн иргэдийн оролцоо"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: