СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөгжилд хууль, эрх зүйн нөлөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жамсрандорж, Дэлгэрсайхан
dc.contributor.author Пүрэв, Мөнхбаатар
dc.date.accessioned 2020-09-07T12:11:03Z
dc.date.available 2020-09-07T12:11:03Z
dc.date.issued 2020-09-07
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1989
dc.description.abstract Судалгааны ажлаараа “Үнэт цаасны зах зээл ХОС-ийн өнөөгийн байдал, хууль эрх зүйн орчныг судалж, эрх зүйн орчны нөлөөлөл, түүнийг сайжруулах замаар хөрөнгө оруулалтын санг хөгжүүлэх боломж, арга замыг тодорхойлсон. Судалгааг хийхдээ Монгол улсад ХОС -г хөгжүүлэх хууль эрх зүйн таатай нөхцөл бүрдээгүй байна гэсэн таамаглал дэвшүүлэн судалсан. Манай улсын ҮЦЗЗТХ, ХОСТХ, КТХ, ААНОАТТХ бусад дагалдах хуулиудыг гарган мөрдөж ажиллаж байгаа нь эрх зүйн орчин бүрдсэн гэж харагдаж байна. Хэдийгээр хууль, эрх зүйн бүрдсэн харагдаж байгаа боловч ХОС гэдэг бол МУ-д шинэ тутам салбар тул яг эрх зүйн таатай орчин бүрдээгүй байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон. Хууль эрх зүйн талаар судалгаа тул ярилцлагын болон анкетын арга ашиглан судалгаа авах нь илүү тохиромжтой байсан тул эдгээр аргыг ашиглан хөрсөн дээр ажиллаж байгаа ХОМК, ХОС-уудын менежер удирдлагуудаас судалгаагаа авсан. Зарим туслах судалгааг өмнө хийгдсэн судалгааг ашигласан болно. en_US
dc.subject Хөрөнгө оруулалтын сангийн хууль эрх зүйн, Хөрөнгө оруулалтын сан, Хувийн ХОС, Хамтын ХОС en_US
dc.title Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөгжилд хууль, эрх зүйн нөлөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах