СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Биет бус хөрөнгийн үнэлгээг сайжруулах замаар бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх нь /Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ж, Дэлгэрсайхан
dc.contributor.author Эрдэнэбат, Дагвабаасансүрэн
dc.date.accessioned 2020-08-20T10:03:51Z
dc.date.available 2020-08-20T10:03:51Z
dc.date.issued 2020-08-20
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1977
dc.description.abstract Энэхүү судалгаагаар биет бус хөрөнгийн үнэлгээний өнөөгийн нөхцөл байдлыг практик ач холбогдол талаас нь системтэйгээр судалж түүнийг үнэлэх тохиромжтой арга аргачлалыг тодорхойлж улмаар дотоодын нэгэн гоо сайхны компаний жишээн дээр биет бус хөрөнгийн үнэлгээ хийж санхүүгийн тайланд тусган харуулж, үр дүн дээр тулгуурлан дүгнэлт, санал зөвлөмж гаргасан болно. en_US
dc.subject Бизнесийн үнэлгээ en_US
dc.subject Биет бус хөрөнгийн үнэлгээ en_US
dc.subject хөрөнгө en_US
dc.subject гоо сайхан, бүтээгдэхүүн en_US
dc.title Биет бус хөрөнгийн үнэлгээг сайжруулах замаар бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх нь /Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах