СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Өрхийн орлогын тэгш бус байдал түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.