СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банкны салбарын чанаргүй зээлийг бууруулах арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor З, Оюунцацрал
dc.contributor.author Болдбаатар, Алтаншагай
dc.date.accessioned 2020-07-07T08:04:21Z
dc.date.available 2020-07-07T08:04:21Z
dc.date.issued 2020-07-07
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1956
dc.description.abstract Арилжааны банкуудад нэгэнт үүсээд буй чанаргүй зээл түүнтэй ажиллах арга замын өнөөгийн байдлыг тодорхойлж, онол болон гадны улсуудад амжилттай хэрэгжсэн кэйсүүдэд үндэслэж, чанаргүй зээлийн удирдлагыг сайжруулах боломжийг тодорхойлж, Монголын зах зээлд тохирох загварыг боловсруулж, зөвлөмж өгөх зорилготой энэхүү судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн болно. Судалгааны үр дүнд банкны салбарын чанаргүй зээлийг бууруулах банкны актив хөрөнгийн удирдлагыг сайжруулах үр дүн өндөртэй дараах саналыг гаргав. Үүнд: 1. Макро төвшинд: Монгол улсад төрийн өмчит төвлөрсөн активын удирдлагын корпрацийг засгийн газар болон сангийн яамтай хамтран байгуулах, түүний ажиллах нөхцөл боломжуудыг хууль эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх, шүүхийн процессыг түргэсгэх үүднээс арбитрын шүүхээр дамжуулах, үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэхтэй холбоотой татваруудаас чөлөөлөх, хөрөнгийн зах зээл дээр нээлттэй ажиллагаа явуулах боломжоор хангах, төв банкны зүгээс АУК-ын үйл ажиллагааг хянах, дүрмийн сан тогтоох. 2. Микро төвшинд: санхүүжилтийг ЗГ-с бонд гаргах замаар шийдвэрлэх, Монгол банкны эрх хүлээн авах ажиллагаатай холбоотой газар нэгжийг АУК-ын үйл ажиллагааны хяналтын нэгж болгон өөрчлөх, арилжааны банкууд өндөр дүнтэй болон бизнесийн зориулалттай зээлүүдийн зээлийн болон барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах, хөрөнгийн үнэлгээний стандарт тогтоох, үнэлгээний нэгдсэн сан бий болгох, хөрөнгийн зах зээлийн талаар компаниудыг мэдээллээр хангах, АУК-ын хүний нөөцийг бэлтгэх, бусад улсын АУК-аас тодорхой хугацаанд техник хамтын ажиллагааны тусламж заавар авч ажилласан болно. en_US
dc.subject Актив удирдлагын корпораци, Чанаргүй актив, чанаргүй зээлийг бууруулах en_US
dc.title Банкны салбарын чанаргүй зээлийг бууруулах арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах