СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бизнесийн мөчлөгийн зардлыг тооцоолох нь

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Лхагважаргал
dc.contributor.author Энхбат, Лхагва-Очир
dc.date.accessioned 2020-07-03T09:31:57Z
dc.date.available 2020-07-03T09:31:57Z
dc.date.issued 2020-07-03
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1898
dc.description.abstract Энэхүү дипломын ажлаараа бизнесийн мөчлөгийн зардлыг Монгол улсын хувьд тооцоолж, симуляцийн шинжилгээ хийж дүгнэлт, санал зөвлөмж гаргасан болно. Бизнесийн мөчлөгийн зардлыг хэрэглэгч хэлбэлзэлтэй болон хэлбэлзэлгүй буюу тогтвортой төлөвийн эдийн засагт амьдрахад ялгаагүй ханамж авдаг байхад шаардагдах хэрэглээний зардлын өөрчлөлтийн хувиар хэмжинэ (Отрок, 2001). Миний хувьд Бодит Бизнесийн Мөчлөгийн( ББМ) суурь загварыг сонгож судалгаа хийлээ. Суурь загварын хувьд 2005-2017 оны тоон өгөгдлүүд дээр калибрац хийж MATLAB программын DYNARE гэх багажыг ашиглан симуляци хийж тооцоолов. Бизнесийн мөчлөгийн зардал нь эдийн засаг нь төдийлөн салбарлаагүй, хэрэглээний зуршил бүхий эдийн засагт илүү өндөр байна гэсэн таамаглал судалгааны үр дүнтэй нийцлээ. БДНБ, хэрэглээ, хөрөнгө оруулалт гэх мэт үзүүлэлтүүдийн нормчилсон дундаж утгыг анхны утга болгон ашиглан калибрац хийсэн. Ингэхдээ загварын эгзоген хувьсагчидад хэлбэлзэл буюу нийлүүлэлтийн талын шок болох технологийн шокод үзүүлэх хариу үйлдлийн функцуудыг гаргаж харууллаа. Үүнээс ажиглавал, эдийн засаг харьцангуй тогтвортой байвал бизнесийн мөчлөгийн зардал харьцангуй бага байна гэж дүгнэж болох ч тогтворжуулах бодлогын тухайд эргэлзээтэй. en_US
dc.subject Бодит бизнесийн мөчлөг, бизнесийн мөчлөгийн зардал, сайн сайхан байдлын зардал, калибрац en_US
dc.title Бизнесийн мөчлөгийн зардлыг тооцоолох нь en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эдийн засаг
ife.Мэргэжил.Индекс D310700
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах