СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Залиланд нөлөөлөгч хүчин зүйлс ба түүнийг бууруулах арга зам.

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цэрэндондог, Хатанхангай
dc.contributor.author Мөнхбаяр, Халиун
dc.date.accessioned 2020-06-30T10:43:01Z
dc.date.available 2020-06-30T10:43:01Z
dc.date.issued 2020-06-30
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1852
dc.description.abstract Залилангийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тандан судалж, боловсруулах салбарт залилан гарахад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлон, түүнийг бууруулах санал зөвлөмж боловсруулсан.Энэхүү судалгааны ажлаараа боловсруулах үйлдвэрлэл чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг “X” компанийг сонгон авч залилангийн шинж тэмдэг байгууллагад байгаа эсэх, байгууллагын ажилчдын залилангийн тухай ойлголт болон залилангийн өнөөгийн байдлыг тандан судалсан юм. Энэхүү байгууллага нь 300 гаруй ажилчидтай үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд итгэх түвшинг 95 хувь хэмээн үзэж эх олонлогийг төлөөлж чадахуйц 217 хүнээс асуулгын аргаар судалгааг явуулан, Microsoft Excel, SPSS программын тусламжтайгаар үр дүнг боловсруулан, шинжилгээ хийсэн билээ. en_US
dc.subject Залилан en_US
dc.subject нөлөөлөгч хүчин зүйл, хэрэг en_US
dc.title Залиланд нөлөөлөгч хүчин зүйлс ба түүнийг бууруулах арга зам. en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Нягтлан бодох бүртгэл
ife.Мэргэжил.Индекс D341400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах