СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөрөнгө оруулалтын санг хөгжүүлэх боломж

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ж, Дэлгэрсайхан
dc.contributor.author Цогбадрал, Болормаа
dc.date.accessioned 2015-05-11T20:34:47Z
dc.date.available 2015-05-11T20:34:47Z
dc.date.issued 2015-05-07
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/176
dc.description.abstract Санхүүгийн зах зээлийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох ХЗЗ болон МЗЗ-ийн тэнцвэрт байдал нь улс орны эдийн засгийн хөгжлийн чухал хүчин зүйл болдог. Монгол улсын хувьд банкны салбар давамгайлан хөгжсөн хөрөнгийн зах зээл санхүүгийн салбарын маш бага хувийг эзэлж байгаа нь энэ тэнцвэрт байдал алдагдсан байгааг илтгэж байна гэж үзсэн. Тиймээс ХОС-ийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан ХЗЗ-ийг хөгжүүлж, түүний санхүүгийн зуучлалын үүргийг нэмэгдүүлэх замаар улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх боломжтой гэж үзсэний үндсэн дээр энэхүү сэдвийг сонгосон. Энэхүү судалгааны ажлаараа Монгол улсын эдийн засгийн орчин, үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй хөрөнгө оруулалтын сангуудын үйл ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдлыг судалж, үнэлэлт өгөхийг зорьсон. Үүний үр дүнд Монгол улсын үнэт цаасны зах зээлд үйл ажиллагаа явуулах ХОС-ийн тохиромжтой хэлбэрийг сонгож, түүний үйл ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийг тодорхойлох зорилго дэвшүүлсэн. Судалгааны арга зүйн хувьд ХОС-ийн талаар онол, гадны улс орнуудын ХОС-ийн нөхцөл байдал, хөгжлийн түвшинг судалж улс орны эдийн засагт сангийн гүйцэтгэх үүргийг судалсны үндсэн дээр Монгол улсад ХОС-ийн үйл ажиллагаа явуулах орчин нөхцөл бүрдсэн эсэхийг тодорхойлж Монгол улсад ХОС-н үйл ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийг судалсан. Судалгааны гол үр дүнгүүд: • ХОС-ийн үйл ажиллагаа явуулахад саад болж буй гол хүчин зүйлүүдийг илрүүлж, шийдвэрлэх боломжийг тодорхойлсон, • Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулах ХОС-ийн үйл ажиллагааны хэлбэр, бүтэц зохион байгуулалтын жишээ хувилбар боловсруулсан. en_US
dc.subject Хөрөнгө оруулатын сан en_US
dc.subject Хөрөнгө оруулалтын Менежментийн компани en_US
dc.subject Хамтын хөрөнгө оруулатын сангийн бүтэц, зохион байгуулалт en_US
dc.title Хөрөнгө оруулалтын санг хөгжүүлэх боломж en_US
dc.title.alternative The opportunities to develop the investment fund en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах