СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бодит бизнесийн мөчлөгийн динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварын энгийн хувилбар

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цэрэндорж, Батсүх
dc.contributor.author Намхайням, Ариунцэцэг
dc.date.accessioned 2020-06-26T07:39:58Z
dc.date.available 2020-06-26T07:39:58Z
dc.date.issued 2020-06-26
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1728
dc.description.abstract Макроэкономиксийн түүхэнд шинэ хуудас нээн гарч ирсэн онол аргазүйн нэгэн төрөл бол динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар юм. Энэхүү загварыг анх 1982 онд Кидланд, Прескот нар боловсруулсан бөгөөд ингэхдээ калибрацийн аргазүйг мөн эдийн засгийн шинжлэх ухаанд танилцуулсан билээ. Үүнээс хойш ДСЕТ-ийн загвар ББМО-ын болон Шинэ Кейнсийн онолын ялгаатай урсгалаар хөгжсөөр ирсэн байна. Харин энэхүү судалгааны ажилдаа ББМ-ийн ДСЕТ-ийн загварын энгийн хувилбарыг сонгон авч, загварыг нарийвчлан судалж, ойлгохоос гадна Монгол Улсын нөхцөл байдалд тохирсон параметруудыг ашиглан калибрацийн шинжилгээ хийх ба бизнесийн мөчлөгийн гол шалтгаан болох технологийн шокийн нөлөөнд макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж буйг харж болох сургалт болон практик хэрэглээнд зориулагдсан программын кодыг бэлтгэн үр дүнг тайлбарлах гэсэн зорилгын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн болно. en_US
dc.subject Динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загвар, Бодит бизнесийн мөчлөгийн онол, динамик систем, калибраци, шок, эдийн засгийн агентууд en_US
dc.title Бодит бизнесийн мөчлөгийн динамик стохастик ерөнхий тэнцвэрийн загварын энгийн хувилбар en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эдийн засаг
ife.Мэргэжил.Индекс D310700
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах