СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргын хэрэглээ /Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төвийн жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Б, Дэлгэрсайхан
dc.contributor.author Норсүрэнжав, Уранчимэг
dc.date.accessioned 2020-06-25T11:04:56Z
dc.date.available 2020-06-25T11:04:56Z
dc.date.issued 2020-06-25
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1714
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажил нь үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргыг судлан, судалгааны объект болох Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төв эмнэлгийн үйлчилгээний өртгийг тооцож, тооцоолол дээр тулгуурлан судалгааны объектын ашиггүй үйлдлийг тодорхойлсон болно. Эрүүл мэндийн салбарт үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргыг ашиглан өртөг тооцоолох хандлага сүүлийг үед нэмэгдэж байгаа бөгөөд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагаас энэ аргыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэхийг санал болгосон байдаг. Харин НШЭНТ-д үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргыг ашигласнаар нөөцийг үр ашигтай удирдах замаар, үр ашиггүй үйлдлийг тодорхойлон зардлыг бууруулан удирдах боломжтой. Үүнээс гадна үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашиглах ашиг болон зардлын мэдээллийг илүү бодитой боловсруулах, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний гарц болон бүтээгдэхүүний хольцын шийдвэр гаргалтыг дахин шинжилгээ хийх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ тогтоох шийдвэр гаргалтад ашиглах мэдээллээр илүү хангах, ашигт ажиллагааны шинжилгээ хийх боломжийг олгодог. Тиймээс НШЭНТ-н өнөөгийн өртөг тооцоололтыг үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргыг ашиглан хийсэн тооцоололтой харьцуулан ялгааг харуулсан. Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргыг ашиглан өртөг тооцсоноор үйлдлийн шинжилгээ хийж, үр ашиггүй үйлдлийг тодорхойлсон. en_US
dc.subject Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох арга, ABC, Үйлдлийн шинжилгээ, Үнэ цэнийн гинжин хэлхээ, Шүдний эмнэлэг, Шүд эрүү нүүрний тусламж үйлчилгээ, ABM, Үйлдэлд суурилсан удирдлага en_US
dc.title Үйлдэлд суурилсан өртөг тооцох аргын хэрэглээ /Нийслэлийн Шүд Эрүү Нүүрний Төвийн жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Нягтлан бодох бүртгэл
ife.Мэргэжил.Индекс D341400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах