СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь /Буузны жишээн дээр/.

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.