СЭЗИС - Бүтээлийн сан

БАНКНЫ САЛБАРТ РЕГТЕК ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Бөх-Очир, Номун
dc.contributor.author Цэрэндаш, Хулан
dc.date.accessioned 2019-06-28T09:04:53Z
dc.date.available 2019-06-28T09:04:53Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1534
dc.description.abstract 2008 оны Дэлхийн санхүүгийн хямрал нь зохицуулалт болон хяналт шалгалтын дутмаг байдлаас үүдэн гарсан гэж тодорхойлдог. Үүнээс үүдэн уламжлалт зохицуулалт болон хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг дижитал хэлбэрт шилжүүлснээр хүний буруутай үйлдлээс үүдэн гарах эрсдэлийг бууруулах, цаг хугацаа болон зардлын хэмнэлтийг бий болгоход чиглэсэн технологийг хөгжүүлсэн юм. Регтек технологи нь энэхүү асуудлын оновчтой шийдлүүдийн нэг болсон бөгөөд энэхүү технологийг хөгжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч байгууллагууд өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байна. Регтек технологийг олон улсад томоохон зохицуулагч байгууллагууд үйл ажиллагаандаа ашигладаг бөгөөд тухайн улсын санхүүгийн зах зээлийн үр ашгийг нэмэгдүүлж, нийцлийн зардлыг бууруулж, зохицуулалт хяналтын үйл ажиллагааг хялбаршуулж байна. Монгол улсад Регтек технологид суурилсан бизнесийн зээлийн мэдээллийн санг бүрдүүлснээр банк талаас банкуудын хоорондын өгөгдлийн холбоосыг үүсгэж, өгөгдлийн чанарыг сайжруулна. Аж ахуй нэгж байгууллага талаас хурдан шуурхай хөрөнгө оруулалт татах боломжийг нэмэгдүүлнэ. en_US
dc.subject Регтек, Финтек, Зээлийн мэдээллийн сан, Бизнесийн зээл, Зохицуулалтын технологи, Блокчейн en_US
dc.title БАНКНЫ САЛБАРТ РЕГТЕК ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭХ БОЛОМЖ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр D380105
ife.Мэргэжил.Индекс D340500
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах