СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Регтекийг финтект суурилсан зээлийн бүтээгдэхүүнд нэвтрүүлэх боломж

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Зоригт, Оюунцацрал
dc.contributor.author Мөнхбат, Билэгсүрэн
dc.date.accessioned 2019-06-28T01:30:35Z
dc.date.available 2019-06-28T01:30:35Z
dc.date.issued 2019-06-28
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1485
dc.description.abstract Аливаа банкны хувьд зээл олгох үйл явц гэдэг бол үйл ажиллагаа хэвийн тогтвортой явагдах хамгийн чухал процессуудын нэг байдаг учраас зээлийн бүтээгдэхүүнээс үүдэж болох эрсдэлийн хүчин зүйлсийг ямагт сайтар судлах нь цаг хугацаа болоод зардал мөнгийг багагүй зарцуулдаг. Гэвч нэгэнт үүдсэн эрсдэлд хүлээх алдагдал нь тэрхүү зардлаар хэмжигдэхгүй байх эрсдэлтэй байдаг. Иймд эрсдэл бүхий зээлийн бүтээгдэхүүнийг цаашид финтект суурилан хөгжүүлэх нь зээлийн уламжлалт эрсдэлүүдээс гадна цахим орчинд бий болж болох кибер эрсдэлүүдийг дагуулах нь дараагийн томоохон асуудал болоод буй юм. Иймд зохицуулагч байгууллагын зүгээс эрсдэл бүхий цахим зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч арилжааны банк болоод банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хэвийн тогтвортой үйл ажиллагааг хангах үүднээс зохицуулалтын технологийг хэрхэн ашиглаж, үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломж буй эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөх нь уг судалгааны ажлын зорилго юм. en_US
dc.subject Регтек финтек зээл en_US
dc.subject зээлийн бүтээгдэхүүн, финтек en_US
dc.title Регтекийг финтект суурилсан зээлийн бүтээгдэхүүнд нэвтрүүлэх боломж en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах