СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫГ БУСДЫН ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ХАРИЛЦААН ДАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ж, Хулан
dc.contributor.author Энхбат, Элбэгзаяа
dc.date.accessioned 2019-06-27T05:45:30Z
dc.date.available 2019-06-27T05:45:30Z
dc.date.issued 2019-06-27
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1439
dc.description.abstract Монгол Улсын Газрын тухай хуульд заасны дагуу газрыг өмчлөх эрх бүхий субьект нь Монгол Улсын иргэн болон төр байна. Харин бусад субьект (Монгол Улсын аж ахуйн нэгж, гадаад улсын иргэн, хуулийн этгээд,гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж) нь газар эзэмших, ашиглах эрхтэй. Тус эрхийг Газрын тухай хуульд зааснаар эрх бүхий этгээдтэй газар эзэмших, ашиглах гэрээ байгуулсны үндсэн дээр олгох бөгөөд гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр эрх нь баталгаажна. Нөгөөтээгүүр Монгол Улсын Иргэний хуульд заасан өмчийн болон үүргийн хэлцэл байгуулах замаар эдгээр эрхүүдийг олгох боломжтой боловч төдийлөн практикт хэрэглэгдэхгүй байна. Ром-Германы эрх зүйн тогтолцоотой улсуудын хувьд /ОХУ, ХБНГУ/ газрын эзэмших, ашиглах эрхийг түрээсийн гэрээ болон иргэний хууль дах бусад хэлцлийн хүрээнд шилжүүлэх хууль, эрх зүйн зохицуулалттай байна. en_US
dc.subject Өмчийн эрх зүй, өмчлөх эрх, эзэмших эрх, ашиглах эрх, хязгаарлагдмал эрхүүд, газар эзэмших эрх, газар ашиглах эрх, үл хөдлөх эд хөрөнгө, өмч, төрийн өмч, хуулийн этгээд en_US
dc.title ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫГ БУСДЫН ЭЗЭМШИЛ, АШИГЛАЛТАД ШИЛЖҮҮЛЭХ ХАРИЛЦААН ДАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах