СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зөгийн балны үйлдвэрлэлийн гарцыг таамаглахад экспоненциал загварыг ашиглах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.