СЭЗИС - Бүтээлийн сан

САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ (БАНКНЫ САЛБАРЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Болдбаатар, Дэлгэрмаа
dc.contributor.author Эрдэнэбилэг, Жаргалмаа
dc.date.accessioned 2019-03-19T05:40:34Z
dc.date.available 2019-03-19T05:40:34Z
dc.date.issued 2019-03-19
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1239
dc.description.abstract Манай улсын хэмжээнд санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах хэд хэдэн хууль хэрэгждэг боловч иргэдийн дунд эрх зүйн болоод санхүүгийн мэдлэг, санхүүгийн бүтээгдэхүүний талаар ойлголт дутмаг байгаагаас үүдэн өөрсдийн хэрэгцээнд тохирсон бүтээгдэхүүн сонгох, урт хугацааны санхүүгийн шийдвэр гаргах нь хүндрэлтэй асуудал байсаар байна. Үүнээс үүдэн санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болон хэрэглэгчийн хооронд тодорхой бус ойлгомжгүй асуудал үүссэнээр харилцааны тэнцвэрт байдал алдагдаж ихэнх тохиолдолд иргэнд буюу санхүүгийн үйлчилгээ авч буй хэрэглэгч нар эрсдэлд орох, эрх нь зөрчигдөх зэрэг асуудал үүсч байна. Иймд иргэдийн эрх зүйн болоод санхүүгийн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлснээр санхүүгийн хэрэглэгч болон санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч хоорондын харилцаан дахь тэнцвэрт бус байдлаас үүдэн гарах эдийн засаг 24дахь сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх чухал ач холбогдолтой төдийгүй санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хууль эрх зүйн хүрээнд хамгаалах боломж бий болж байгаа юм. en_US
dc.subject Санхүүгийн хэрэглэгч, банк, хэрэглэгчийн боловсрол, санхүүгийн боловсрол, шимтгэл, хураамж, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч en_US
dc.title САНХҮҮГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ ХАРЬЦУУЛАН СУДЛАХ НЬ (БАНКНЫ САЛБАРЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах