СЭЗИС - Бүтээлийн сан

СҮҮ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ НЬ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor С, Дашдорж
dc.contributor.author E, Namila
dc.date.accessioned 2019-02-16T11:54:50Z
dc.date.available 2019-02-16T11:54:50Z
dc.date.issued 2018-11-23
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1211
dc.description.abstract Монгол улсын Сүү хувьцаат компани бол Монгол улсын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж байгаа цөөн тооны мэдээлэл сайтай, арилжаа идэвхтэй хувьцаа гаргагч мөн. Гэхдээ хөрөнгийн бирж дээр арилжаалагдаж байга АДУ хувьцаат компанийн хувьцааны арилжаатай харьцуулахад арилжааны идэвх буурсан байдалтай. Энэхүү асуудалд үндэслэн санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний үр дүн, зохистой харьцуулалтын хувилбарт үндэслэн хүнсний салбарын Сүү ХК-ийн хувьцааны үнэ цэнийг бодитой тодорхойлох арга зүйг тодорхойлж үнэлгээ хийх, хувьцаат капиталын үнэ цэнийг тооцох онол арга зүйн судалгаа хийж дүгнэлт өгөх зорилгоор судалгаа шинжилгээ хийжээ. Судалгааны ажил нь Сүү ХК-ийн санхүүгийн тайлан мэдээлэл дээр шинжилгээ хийж, чөлөөт мөнгөн урсгалын арга, PE харьцаан аргаар хувьцааны үнэ цэнийг үнэлнэ. Хөрөнгийн үнэлгээний олон аргаас харьцуулан шинжсэний үр дүнд чөлөөт мөнгөн урсгалын аргаар тооцно. Үнэ цэнийн үнэлгээний үр дүнгээр Сүү ХК-ийн хувьцаа зах зээл хэрхэн үнэлэгдэж байх ба сүү сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн хөгжлийн талаар дүгнэлт гаргна. en_US
dc.subject Сүү ХК en_US
dc.subject хөрөнгийн үнэлгээ en_US
dc.subject хувьцааны үнэ en_US
dc.title СҮҮ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ ЦЭНИЙГ ТООЦОХ НЬ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежментийн санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс E340400
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах