СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний ажил эрхлэлт болон өрхийн орлогод үзүүлж буй нөлөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.