СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд тулгамдаж буй татварын эрх зүйн асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам (Уул уурхайн салбарын жишээн дээр)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Жамъянсүрэн, Хулан
dc.contributor.author Цогтсайхайн, Булган
dc.date.accessioned 2018-11-12T04:31:55Z
dc.date.available 2018-11-12T04:31:55Z
dc.date.issued 2018-11-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1095
dc.description.abstract Монгол Улс бол гадаад орчноос шууд хамааралтай, хоёр их гүрний дунд, далайгаас алслагдсан байрлалтай, газар зүй, байгаль, цаг уурын тааламжтай бус нөхцөлд, цөөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүний экспортод түшиглэсэн бага эдийн засагтай улс тул гадаадын хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн хөгжилд шийдвэрлэх үүрэгтэй. Манай улсын эдийн засгийн харьцангуй давуу тал нь байгалийн баялгийн нөөц бөгөөд манай орны хөгжлийн гарц бол энэхүү давуу тал, онцлогтоо тулгуурлах явдал мөн. Монгол Улсад 1990-2016 оны хооронд 16 тэрбум гаруй ам.долларын гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт хийгдсэний 72,5 хувь нь уул уурхайн салбарт ногдсон байдаг. Гэвч сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын урсгал оргил үеийхтэй харьцуулахад 4 дахин бага байх болсон нь дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас гадна дотоодын хууль эрх зүйн орчинтой холбоотой байна. Иймд, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтын томоохон хүчин зүйл болох татварын хууль тогтоомжтой холбоотойгоор хөрөнгө оруулалтыг дэмжих тухай асуудлыг авч үзэх шаардлага урган гарч байна. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject эрх зүйн зохицуулалтын ач холбогдол en_US
dc.subject татвар төлөлтийн онцлог en_US
dc.subject ашигт малтмалын эрх зүй en_US
dc.subject гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт en_US
dc.subject татварын эрх зүйн зарчим en_US
dc.subject уул уурхайн салбар en_US
dc.subject нягтлан бодох бүртгэл en_US
dc.subject татварын эрх зүй en_US
dc.title Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд тулгамдаж буй татварын эрх зүйн асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам (Уул уурхайн салбарын жишээн дээр) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах