СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Банк бус санхүүгийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Батбаатар, Мөнхзаяа
dc.contributor.author Лувсанчүлтэм, Данзандолгор
dc.date.accessioned 2018-11-12T04:27:50Z
dc.date.available 2018-11-12T04:27:50Z
dc.date.issued 2018-11-12
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn/handle/8524/1094
dc.description.abstract Судалгааны ажил нь ББСБ-ын өрсөлдөх чадварыг бууруулж буй хүчин зүйлийг тодорхойлж, цаашид өрсөлдөх чадвартай ББСБ байхын тулд ямар стратеги баримтлах нь зүйтэй вэ гэдгийг сонгож авсан байгууллагын жишээн дээр хийн, дүгнэлт, санал зөвлөмж өгөх зорилготой юм. Энэхүү зорилгод хүрэхийн тулд сонгож авсан байгууллагын стратегийн төлөвлөгөөг боловсронгуй болгон цаашдын 3 жилийн санхүү төлөвлөлтийг сүүлийн 2 улирлын санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ болон инфляцийн өсөлтийн хувь дээр үндэслэн таамаглалаа. Уг судалгааны ажил нь үндсэн 3 бүлгээс бүрдэнэ. Эхний бүлэгт өрсөлдөөн ба түүний мөн чанар, стратеги, санхүү төлөвлөлтийн онол аргазүй болон ББСБ-ын үйл ажиллагааны менежментийн онцлогийн талаар авч үзсэн бол 2-р бүлэгт Монголын ББСБ-ын өнөөгийн байдлын судалгаа шинжилгээний хэсэг байна. Харин 3-р бүлэгт ББСБ-ын өрсөлдөх чадварыг сайжруулахын тулд тэдний стратегийн бодлого төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох шаардлагын хүрээнд хийгдсэн судалгаа шинжилгээний хэсэг байна. Үүнд, “Х” ББСБ-ын гадаад, дотоод орчны шинжилгээ, SWOT шинжилгээ болон “Х” ББСБ-ын стратегийн төлөвлөгөө боловсруулсан болно. en_US
dc.subject бакалаврын ажил en_US
dc.subject өрсөлдөөний стратеги en_US
dc.subject өрсөлдөх чадвар en_US
dc.subject бичил санхүү en_US
dc.subject ББСБ en_US
dc.subject төлөвлөгөө боловсруулах en_US
dc.subject санхүүгийн төлөвлөлт en_US
dc.subject дотоод зохион байгуулалт en_US
dc.subject стратеги тодорхойлох en_US
dc.title Банк бус санхүүгийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх арга зам en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Тэгшээ, Туяа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах