СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зээлийн эрсдэл, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлох нь /Өмнөговь аймагт байршдаг арилжааны банкуудын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.