СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "XBRL, Extensible Business Reporting Language, санхүүгийн тайлан, цахим тайлагнал, аж ахуй нэгж"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "XBRL, Extensible Business Reporting Language, санхүүгийн тайлан, цахим тайлагнал, аж ахуй нэгж"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Зургаанмаамуу, Ононтуул (2019-06-27)
    Аж ахуйн нэгж байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа бэлтгэж цахимаар тайлагнадаг болсон нь басхүү нэг технологийн дэвшил бөгөөд энэ нь цаг хугацаа хэмнэхээс эхлээд олон талын дэвшил авчирсан хэдий ч цахим тайлагналыг ...