СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Top-down шинжилгээ, хувьцааны үнэлгээ, компанийн үнэлгээ, PESTLE шинжилгээ, портерийн таван хүчин зүйлийн шинжилгээ, FCFF загвар, EV/EBITDA"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Top-down шинжилгээ, хувьцааны үнэлгээ, компанийн үнэлгээ, PESTLE шинжилгээ, портерийн таван хүчин зүйлийн шинжилгээ, FCFF загвар, EV/EBITDA"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: