СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Markowitz Modern Portfolio Theory"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Markowitz Modern Portfolio Theory"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: