СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Heuristic, Prospect theory, Market theory, Herding effect"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Heuristic, Prospect theory, Market theory, Herding effect"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: