СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Carbonated drink, Consumer behaviour, Model of Goal directed Behaviour, Extended Model of Goal directed Behaviour"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Carbonated drink, Consumer behaviour, Model of Goal directed Behaviour, Extended Model of Goal directed Behaviour"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: