СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "AHP арга, аналитик шаталсан арга, эрсдэлийн удирдлага, үйл ажиллагааны эрсдэл, даатгалын байгууллага"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "AHP арга, аналитик шаталсан арга, эрсдэлийн удирдлага, үйл ажиллагааны эрсдэл, даатгалын байгууллага"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: