СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "AHP арга, аналитик шаталсан арга, эрсдэлийн удирдлага, үйл ажиллагааны эрсдэл, даатгалын байгууллага"

Сэдвээр нь харах "AHP арга, аналитик шаталсан арга, эрсдэлийн удирдлага, үйл ажиллагааны эрсдэл, даатгалын байгууллага"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: